ZAPROSZENIE DO KINA PDF
Poniedziałek, 28 Listopad 2016 13:40

ZAPROSZENIE

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH, KTÓRZY CHCĄ

POGŁĘBIĆ SWOJĄ WIARĘ NA WYJAZD DO KINA DO SIEDLEC,

ABY UCZESTNICZYĆ W FESTWALU FILMÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH,

dnia  10 grudnia 2016r.( sobota) na godz. 19.00 -na film. pt " ŚLADY STÓP".

Koszt wyjazdu 30 zł. Zapisy u Pani Jadwigi Wierzchowskiej

i u Ks. Mirosława Żaczka. 

Wyjazd o godz. 17.15 z parkingu przy kościele w Ulanie.  

Zapisy na wyjazd do 6 grudnia włącznie. 

 

 
KATECHIZM DLA BIERZMOWANYCH PDF
Wtorek, 15 Listopad 2016 15:00

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA Z KATECHIZMU

1. Czym jest wiara?

Wiara jest łaską. Jest cnotą nadprzyrodzoną. Wiara jest darem Boga, dzięki któremu przyjmujemy za prawdę to, co Bóg objawił.

Bez wiary nie można podobać się Bogu.

Jest osobistym przylgnięciem całego człowieka do Boga.

2. Czym jest nadzieja?

Nadzieja jest cnotą nadprzyrodzoną, dzięki której ufamy, że Bóg obdarzy nas życiem wiecznym.

Ufamy, że Bóg udzieli nam łask koniecznych do zbawienia.

To dyspozycja, dzięki której usilnie i wytrwale tęsknimy za tym, co jest celem naszego

życia na ziemi.

3. Czym jest miłość?

Miłość jest cnotą daną przez Boga, dzięki której kochamy Boga ponad wszystko oraz kochamy

ludzi jak siebie samych ze względu na miłość Boga. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości,

trwa w Bogu , a Bóg w nim.

4. Co to jest roztropność?

To cnota, która uzdalnia nas do mądrych wyborów i do prawego działania.

5. Co to jest sprawiedliwość?

To cnota, która uzdalnia nas do oddawania Bogu i bliźniemu tego, co im się należy.

6. Co to jest męstwo?

To cnota, dzięki której robimy to co prawe i dobre pomimo trudności wytrwale.

 7. Co to jest umiarkowanie?

To cnota, dzięki której panujemy nad popędami i pragnieniami naszej ludzkiej natury.

 8. Czym jest modlitwa?

Jest rozmową człowieka z Bogiem. To odpowiedź człowieka na miłość Boga.

Modlitwa ma wiele form. Jest modlitwa: ADORACYJNA, DZIĘKCZYNNA,

BŁAGALNA, PRZEBŁAGALNA, UWIELBIENIA, WSTAWIENNICZA.

Są trzy główne rodzaje modlitwy: modlitwa ustna, rozmyślanie i kontemplacja.

Najważniejszą modlitwą wspólnotową jest Msza Święta.

9. Kto to jest człowiek? 

Człowiek jest stworzeniem, złożonym z ciała i duszy nieśmiertelnej, powołany

do istnienia na obraz i podobieństwo Boga. Posiada rozum, wolną wolę i potrafi kochać.

10. Co to jest Pismo św. i jak je dzielimy ?

Pismo św. jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego,

który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi. Pismo św. dzieli się na Stary Testament

- 46 ksiąg oraz Nowy Testament - 27 ksiąg, razem 73 księgi.

 11. Wymień najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa

·         ofiarowanie Jezusa w świątyni 40-go dnia po narodzeniu.

·         pokłon Trzech Mędrców ze Wschodu.

·         ucieczka do Egiptu przed gniewem Heroda.

·         pobyt w Nazarecie do 30-go roku życia.

·         chrzest w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela.

·         trzy lata publicznej działalności.

·         powołanie 12 Apostołów.

·         ustanowienie Kościoła św.

·         wybór św. Piotra na swego następcę.

·         śmierć na krzyżu na Golgocie, w Wielki Piątek, o godz. 15-tej.

·         zmartwychwstanie trzeciego dnia po śmierci, obecnie to Wielka Niedziela.

·         wniebowstąpienie 40-go dnia po Zmartwychwstaniu.

12. Wymień kilka cudów Pana Jezusa.

·         przemienienie wody w wino w Kanie Galilejskiej

·         rozmnożenie chleba

·         uzdrowienie paralityka

·         wskrzeszenie Łazarza

·         zmartwychwstanie

·         oczyszczenie 10 trędowatych

13. Wymień kilka przypowieści Pana Jezusa.

·         o synu marnotrawnym

·         o miłosiernym samarytaninie

·         o Dobrym Pasterzu

·         o robotnikach w winnicy

·         o talentach

·         o pszenicy i kąkolu

·         o zagubionej owcy        

            o 10 pannach

14. Wymień kilka najważniejszych świąt Matki Bożej?

Święto Ofiarowania Pańskiego - 2 II; Uroczystość Zwiastowania Pańskiego -25 lII;

Królowej Polski - 3 V; Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - 15 VIII;

Matki Boskiej Częstochowskiej - 26 VIII; Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny - 8 XII.

15. Co to jest czyściec?

Czyściec jest to oczyszczenie duszy i odpokutowanie za popełnione zło na ziemi.

16. Co to jest niebo?

Niebo jest to miejsce, gdzie aniołowie i święci cieszą się wiecznym szczęściem.

To stan najwyższego szczęścia człowieka.

17. Co to jest piekło?

Piekło jest to stan wiecznej kary.

18. Kiedy człowiek popełnia grzech?

Człowiek popełnia grzech, gdy świadomie i dobrowolnie przekracza przykazania Boże lub kościelne.

19. Czym jest grzech?

Grzech jest obrazą Boga, niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy, raną zadaną

Kościołowi i krzywdą, którą człowiek sam sobie wyrządza i bliźnim. Grzech może być

ciężki (śmiertelny) i lekki (powszedni), cudzy, wołający  o pomstę do nieba

i przeciw Duchowi Świętemu.

20. Na czym polega grzech ciężki?

Grzech ciężki, to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych

w rzeczy ważnej: świadome, czyli z poznaniem złego; dobrowolne, czyli z własnej woli.

21. Na czym polega grzech lekki?

Grzech lekki, to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych

w rzeczy małej lub nie całkiem świadome i nie całkiem dobrowolne w rzeczy ważnej.

22. Grzechy cudze

1. Namawiać kogoś do grzechu.
2. Nakazywać grzech.
3. Zezwalać na grzech.
4. Pobudzać do grzechu.
5. Pochwalać grzech drugiego.
6. Milczeć, gdy ktoś grzeszy.
7. Nie karać za grzech.
8. Pomagać do grzechu.
9. Usprawiedliwiać czyjś grzech.

23. Grzechy przeciw Duchowi Świętemu

1. Grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże.
2. Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże.
3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej.
5. Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień.
6. Aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie.

24. Grzechy wołające o pomstę do nieba

1. Rozmyślne zabójstwo.
2. Grzech sodomski.
3. Uciskanie ubogich, wdów i sierot.
4. Zatrzymanie zapłaty sługom i najemnikom.

25. Co to jest Kościół?

To wspólnot ludzi wierzących w Boga. To rodzina dzieci Bożych. Wstępujemy do niego

przez wiarę i chrzest. Jest jeden, święty, powszechny i apostolski. Celem Kościoła

jest zbawienie człowieka.

26. Co to jest sakrament?

Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą.

Inaczej, to widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej.

27. Co to jest chrzest?

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny,

daje nam życie Boże, czyni członkami Kościoła Katolickiego, umożliwia przyjmowanie

inne sakramenty, stajemy się dziećmi Bożymi.

28. Co to jest bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to Sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina,

aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył. Duch Święty udziela swoich darów.

29. Co to jest Msza św.?

Msza św. jest Ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swojemu

Ojcu niebieskiemu pod postaciami chleba i wina (jest to uobecnienie Ofiary krzyżowej Pana Jezusa).

Składa się z dwóch części: z Liturgi Słowa i z Liturgi Eucharystycznej.

30. Co to jest sakrament pokuty?

Sakrament pokuty, czyli pojednania jest to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie

Chrystusa odpuszcza grzechy po chrzcie popełnione i daje pomoc, aby stawać się

lepszym człowiekiem, odbudowuje przyjaźń z Bogiem, otwiera nam bramę do Zbawienia,

odzyskujemy łaskę uświęcającą.

31. Co to jest namaszczenie chorych?

Namaszczenie Chorych jest to sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne

łaski dla duszy, oczyszcza z grzechów, daje ulgę w cierpieniu, a niekiedy przywrócenie zdrowia,

czasem przygotowuje na drogę do wieczności

 32.Co to jest sakrament małżeństwa?

Sakrament małżeństwa jest to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety,

których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełnienia obowiązków małżeńskich i rodzinnych.

33. Co to jest kapłaństwo?

To inaczej sakrament święceń, dzięki któremu Jezus dalej naucza, uświęca. Są trzy stopnie

święceń: diakon, ksiądź i biskup. 

          34. Co to jest sumienie?

          Sumienie jest to głos wewnętrzny, nakazujący pełnić dobro, a unikać zła. Może być prawidłowe lub  nieprawidłowe ( szerokie lub wąskie).

          35.  Co to jest łaska uświęcająca?

          Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi.

         36. Co to jest Dekalog?

        Dekalog, czyli dziesięć słów, przykazań Bożych, zawiera podstawowe obowiązki człowieka wobec Boga i bliźniego.

      37. Jak dzieli się Dekalog?

Dekalog dzieli się na dwie części: pierwsze trzy przykazania dotyczą Boga; siedem następnych naszych bliźnich.

38. Czego zabrania Bóg, gdy nakazuje: Nie będziesz miał cudzych

bogów przede Mną?

Zakazuje: politeizmu (wielobóstwa) i bałwochwalstwa, tj. oddawania czci temu,

co nie jest Bogiem, a więc stworzeniu, władzy, wartościom materialnym; zabobonu,

czyli wróżbiarstwa, magii, czarów i spirytyzmu; świętokradztwa, znieważania osób

lub rzeczy świętych, przede wszystkim Eucharystii; ateizmu, odrzucania istnienia Boga;

agnostycyzmu, według którego o Bogu nic nie wiadomo.

39. Co nakazuje przykazanie: Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno?

Drugie przykazanie Boże nakazuje szacunek dla imienia Bożego. Święte imię Boże otaczamy

szacunkiem, gdy używamy go po to, by je błogosławić i uwielbiać. Zakazane jest natomiast:

posługiwanie się nim w celu popełnienia zła; bluźnierstwo, czyli wypowiadanie przeciw Bogu

słów nienawiści i mówienie źle o Nim; niewierność wobec przyrzeczeń dawanych w imię Boga.

40. Co oznacza: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił?

Chrześcijanin powinien pamiętać, by: świętować niedzielę oraz święta nakazane przez

uczestnictwo w Eucharystii; przeżywać radość i miłość braterską w dniu Pańskim;

odpoczynek duchowy i fizyczny.

41. Co nakazuje przykazanie: Czcij ojca swego i matkę swoją?

Nakazuje czcić i szanować rodziców oraz tych wszystkich, którym Bóg – dla naszego dobra – udzielił swojej władzy.

42. Jakie są obowiązki dzieci wobec rodziców?

Miłość, szacunek, wdzięczność i posłuszeństwo, a także pomoc moralna

i materialna na starość, w chorobie i innych trudnych sytuacjach.

43. Jakie są obowiązki rodziców wobec dzieci?

Kochać i szanować swoje dzieci, jako osoby ludzkie i dzieci Boże. Odpowiedzialnie

je wychować i przekazać im wiarę przez dobry przykład, katechezę rodzinną oraz uczestnictwo w życiu Kościoła.

44. Co nakazuje przykazanie: Nie zabijaj?

Szacunek dla życia ludzkiego, które ze swej natury jest święte, bowiem każde jest darem Boga.

45. Czego zakazuje piąte przykazanie?

Zabójstwa i pomocy z nim; przerywania ciąży i współdziałanie w tym; eutanazji,

uśmiercania osób upośledzonych, chorych lub umierających; samobójstwa i pomocy w nim.

46. Jakie są nasze obowiązki wobec ciała?

Troszczyć się o zdrowie fizyczne; nie używać narkotyków, nie nadużywać alkoholu, tytoniu, leków czy żywności.

47. Co oznacza: Nie cudzołóż?

Należy żyć w czystości, panować nad sobą swoimi po¬pędami, kontrolować skłonności ciała,

mając świadomość, że nie zawsze prowadzą nas one ku dobru.

48. Czego domaga się szóste przykazanie?

Zachowania poczucia wstydu; unikania pożądliwości w myślach i pragnieniach; ulegania erotyzmowi i próżnej ciekawości.

49. Jakie są główne wykroczenia przeciw czystości?

Gwałt, homoseksualizm, prostytucja, cudzołóstwo, współżycie przedmałżeńskie, pornografia i masturbacja.

50. Co oznacza: Nie kradnij?

Szanować dobra innych, okazywać sprawiedliwość, miłość i solidarność. Należy zwracać

rzeczy bezprawnie nabyte; naprawiać popełnione niesprawiedliwości; przestrzegać zawartych umów.

51. Czego zakazuje siódme przykazanie?

Nie wolno kraść, przywłaszczać sobie dóbr innych ludzi wbrew ich woli.

52. Co znaczy: Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu?

Należy szanować prawdę; zachowywać tajemnice powierzone w sekrecie; nie szkodzić

plotkami, kłamstwem, obmowami i powtarzaniem niepotwierdzonych informacji o innych ludziach.

Nie wolno kłamać pod przysięgą, ani przekazywać fałszywych informacji i wprowadzać

w błąd w interesach, np. w reklamie.

53. Jakie są wykroczenia przeciw dziewiątemu przykazaniu?

Cudzołóstwo; rozwód.

54. Czego zabrania dziesiąte przykazanie?

Zabrania chciwości, czyli nieumiarkowanego pożądania dóbr innych, i zazdrości,

czyli smutku doznawanego z powodu dobra, szczęścia innych osób.

55. Co znaczy: W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej

i powstrzymać się od prac niekoniecznych?

Należy świętować niedzielę święta nakazane przez uczestnictwo w Eucharystii i

powstrzymywanie się od wykonywania prac lub zajęć niekoniecznych.

56. Jakie czynności są dozwolone w niedzielę i inne święta nakazane?

Dozwolone są tylko czynności konieczne, czyli związane z wypełnieniem obowiązków

rodzinnych, lub inne prace o dużej użyteczności społecznej.

57. Jakie święta nakazane obowiązują w Polsce?

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 I);
Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 I);
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa;
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 VIII);
Uroczystość Wszystkich Świętych (1 XI);
Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 XII)..

58. BŁOGOSŁAWIEŃSTWA EWANGELICZNE

1. Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest królestwo niebieskie.

2. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.

3. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.

4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem

oni będą nasyceni.

5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają.

7. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem nazwani będą synami Bożymi.

8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,

albowiem ich jest królestwo niebieskie.

 59. Czym jest niedziela ?

Niedziela jest to dzień zmartwychwstania Chrystusa, Dzień Pański.

Jest zasadniczym dniem sprawowania Eucharystii, Dniem radości i

powstrzymania się od pracy.

60. Co to jest wolność? 

To dar od Boga. Dzięki niemu mogę wybierać pomiędzy dobrem a złem. Wolnośc tracimy, kiedy wybieramy zło, a odzyskujemy ją przez Sakrament Pokuty. 

 

              61.Wymień dary Ducha Święteg.

 

      1.    Dar mądrości
2. Dar rozumu
3.Dar rady
4. Dar męstwa
5.Dar wiedzy( umiejętności)
6. Dar bojaźni Pańskiej
7. Dar pomożności

 

           62 Wymień kilka przymiotów Boga

             › wieczny - zawsze był, jest i będzie
             › wszechmocny - wszystko może uczynić
             › niezmienny - zawsze jest ten sam
             › mądry - wszystko co roi jest mądre i dobre
             › święty - złego nie chce, grzechem się brzydzi
             › sprawiedliwy - za dobre wynagradza, za złe karze
             › miłosierny - pragnie zbawienia wszystkich ludzi

           63.  Kto to jest Jezus Chrystus?

               Jezus Chrystus jest Synem Bożym, stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Jezus - Zbawiciel, Chrystus - Mesjasz,                   Pomazaniec Boży.

            64. Co to jest łaska uświęcająca?

           Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas Dziećmi Bożymi (życie Boże w nas).              Otrzymujemy je na chrzcie świętym, możemy stracić ją przez grzech ciężki, a odzyskujemy ja w sakramencie pokuty i                    pojednania.

 

 

 
SPOTKANIE W SEMINARIUM DUCHOWNYM PDF
Sobota, 12 Listopad 2016 17:22

WYJAZD DO SEMINARIUM

NA SZTUKĘ " DZIEŃ GNIEWU".

DSC 0550

 
Informacja PDF
Piątek, 11 Listopad 2016 21:25

WIADOMOŚĆ DLA MINISTRANTÓW I LEKTORÓW. 

JUTRO, CZYLI 12 LISTOPADA ZBIÓRKI NIE BĘDZIE. 

 
WAŻNE DLA BIERZMOWANYCH PDF
Piątek, 11 Listopad 2016 15:20

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE W GRUPACH

W najbliższym tygodniu odbędą się dwa spotkania w grupach

kandydatów do Bierzmowania.

Grupy I i IV zapraszam na spotkanie we wtorek 15 listopada,

na godz. 18.00. 

Grupy II i III zapraszam na spotkanie w Czwartek 17 listopada,

również na godz. 18.00.

Spotkania tym razem odbędą sie w kościele. 

Obecność wszystkich jest obowiązkowa. 

 
LIGA MINISTRANCKA ROZPOCZĘTA PDF
Czwartek, 10 Listopad 2016 21:53

PIERWSZY MECZ: ULAN - WOJCIESZKÓW

ROZEGRANY I WYGRANY -  (6 : 2 ). 

DSC09379

FOTOGALERIA

 
INFORMACJA DLA WYJEŹDZAJĄCYCH DO SEMINARIUM PDF
Niedziela, 06 Listopad 2016 22:56

PRZYPOMNIENIE

W najbliższą sobotę 12 listopada, jedziemy do Seminarium

na sztukę "Dzień Gniewu".

Wyjazd z parkingu przy kościele o godz. 12.00.

Planowany powrót ok. godz. 17.00. 

 
FINAŁ LOTERII FANTOWEJ DLA DZIECI PDF
Niedziela, 30 Październik 2016 20:57

NAGRODY ZA WYTRWAŁOŚĆ

DSC09342

Kliknij tutaj

 
INFORMACJA DLA BIERZMOWANYCH PDF
Sobota, 29 Październik 2016 19:53

BARDZO PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ I UCZYĆ PYTAŃ

Z KATECHIZMU DO BIERZMOWANIA.

TO DOPIERO POCZĄTEK PYTAŃ.

DALSZY MATERIAŁ POJAWI SIĘ W NAJBLIŻSZYM CZASIE. 

 
WYJAZD - WARSZAWA PDF
Wtorek, 25 Październik 2016 21:23

WYJAZD DO TEATRU 

 

IMAG0320 

Kliknij tutaj

 
ZAMIAST SPOTKANIA DLA BIERZMOWANYCH PDF
Sobota, 22 Październik 2016 18:38

Młodzież czyta Ewangelię wg. św. Mateusza - będzie z niej test.

Materiał do nauczenia z Katechizmu dla bierzmowanych  będzie umieszczony

w tym tygodniu na stronie parafii - w zakładce Bierzmowanie.

Nie będziemy w tym roku kupować katechizmu, bo go jeszcze nie ma.

Przypominam o Różańcu, każdy z kandydatów ma być minimum 10 razy.

Zachęcam do KSM - u. ( Najbliższa akcja - to warsztaty dekoracyjne w listopadzie ).

Zapraszam młodzież na wyjazd do Seminarium na sztukę pt. " Dzień Gniewu".

Dla was wyjazd sponsoruje Parafia.  Wyjazd 12 listopada ( sobota),  o godz. 12.oo. 

Zapraszam młodzież do Jasełek o Bożym Narodzeniu, które przygotowujemy w tym roku

razem z dorosłymi i  pokażemy je w GOK - u. 

A w związku z tym, każdy, kto przeczyta te informcje - jutrzejsze niedzielne  spotkanie

może uznać już za odbyte.

Wszystkim życzę dobrej niedzieli - ks.Mirosław.

 

 

 
MATAKA TERESA - NAGRANIE PDF
Czwartek, 13 Październik 2016 19:20

PRZEDSTAWIENIE

O MATCE TERESIE Z KALKUTY

 

DSC 0645

KLIKNIJ TUTAJ

 
MATKA TERESA Z KALKUTY PDF
Niedziela, 09 Październik 2016 23:10

XVI DZIEŃ PAPIESKI

 "BĄDŻCIE ŚWIADKAMI MIŁOSIERDZIA"

DSC 0701 

FOTORELACJA

 
KONKURS RÓŻAŃCOWY PDF
Niedziela, 25 Wrzesień 2016 19:00

RÓŻANIEC DRABINĄ DO NIEBA - FOTORELACJA.

NA KONKURS WPŁYNĘŁO 44 RÓŻAŃCE.

A wzięło w nim udział 49 uczestniów.

Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo gorąco dziękujemy. 

DSC09247

 
PIELGRZYMKA PARAFIALNA PDF
Poniedziałek, 19 Wrzesień 2016 15:28

FOTORELACJA

IMG 3041

 
ROZPOCZĘTY NOWY ROK FORMACJI MINISTRANTÓW PDF
Sobota, 10 Wrzesień 2016 11:32

  

IMG 9443

 

FOTORELACJA

 

 

 
Odpust Matki Bożej Częstochowskiej PDF
Piątek, 26 Sierpień 2016 16:16

DSC09052

CZAS SZCZEGÓLNEGO DZIAŁANIA

PANA BOGA

FOTORELACJA

 
DOŻYNKI GMINNO - PARAFIALNE 2016r. PDF
Niedziela, 21 Sierpień 2016 14:57

DSC09034

FOTORELACJA

 
NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE I APEL PIELGRZYMKOWY PDF
Poniedziałek, 15 Sierpień 2016 17:57

DZIEŃ FATIMSKI

DSC08954 

FOTORELACJA

 
PRZEMIENIENIE PAŃSKIE PDF
Sobota, 06 Sierpień 2016 20:35

ODPUST W SKRZYSZEWIE

 

DSC08939

FOTORELACJA

 
ŚDM! PDF
Niedziela, 24 Lipiec 2016 19:43

Tutaj pod tym linkiem znajdą Pańśtwo Fotorelacje z Światowych Dni Młodzieży.

Galeria

KLIKNIJ

 Filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=233qu77QWus
https://www.youtube.com/watch?v=ZuwIKt0aaSE
https://www.youtube.com/watch?v=3wK46_x-ttI

https://www.youtube.com/watch?v=QP0cReFMSgM

https://www.youtube.com/watch?v=s1EJ1Cmfs1k

 

IMG 8555

 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 12
© 2011 Krzysztof Szczygieł